Categorieën
Zorg

Mag een arts een second opinion weigeren?

Stel dat je je afvraagt of je arts wel de juiste diagnose heeft gesteld. Of dat je wel de in jouw geval beste behandeling krijgt. Dan kun je meer zekerheid daarover krijgen door middel van een second opinion. Maar wat zijn je mogelijkheden als je huisarts of specialist zegt dat dat ‘onnodig’ is, of als hij dat regelrecht weigert? Heb je altijd recht op een second opinion?

Wat staat er in de Modelregeling arts-patiënt over de second opinion?

Je recht op een second opinion vind je in begrijpelijke taal terug in de Modelregeling arts-patiënt. Deze modelregeling (versie 1998) is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) waarin de rechten van cliënten (onder wie patiënten) en zorgaanbieders (zoals huisartsen of medisch-specialisten) zijn vastgelegd.

De modelregeling is het resultaat van overleg tussen de artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de koepel organisatie van ruim dertig patiëntenorganisaties Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie, de koeporganisatie van ruim dertig patiëntenorganisaties, (NPCF).
Artikel 38 van de Modelregeling arts-patiënt luidt als volgt:

  1. De patiënt is te allen tijde gerechtigd een ‘second opinion’ bij een andere hulpverlener in te winnen. Indien redelijkerwijs mogelijk zal hij zijn behandelend arts daarover alsmede over de uitkomst tijdig informeren. De behandelend arts verleent zijn medewerking aan de ‘second opinion’.
  2. Indien de second opinion de patiënt aanleiding geeft een andere arts te kiezen, brengt hij de oorspronkelijk behandelend arts hiervan op de hoogte.

Wat staat er in de Gedragsregels voor artsen over de second opinion?

In de Gedragsregels voor artsen (versie 2013) luidt artikel II.19:

De arts honoreert het verzoek om een verwijzing ten behoeve van een tweede mening (second opinion), tenzij hij zwaarwegende argumenten daartegen heeft, die gemotiveerd kenbaar worden gemaakt.

Stel dat je arts toch een verwijzing in verband met een second opinion weigert

Soms zal een arts je ondanks de richtlijnen toch een verwijzing voor een tweede mening weigeren. Bijvoorbeeld als hij denkt dat je aan ‘doctor shopping’ doet.

Wat kun je doen als je dokter je niet wil verwijzen voor een second opinion? Probeer hem in eerste instantie uit te leggen waarom je behoefte hebt aan het oordeel van een andere medicus. Lukt dat niet en ziet je behandelaar er evenmin iets in zelf over jouw casus te overleggen met een andere medicus of is deze tussenoplossing voor jou niet aanvaardbaar, dan heb je nog enkele andere oplossingen.

Als het conflict zich met een specialist voordoet, kun je proberen of je huisarts je wil helpen aan de benodigde  verwijzing.

Werkt dat niet, overweeg dan om contact op te nemen met de klachtencommissie die iedere instelling en iedere hulpverlener moet hebben of bij zijn aangesloten. Deze commissie wil vaak je klacht met behulp van bemiddeling oplossen (zie voor meer informatie Zorgbelang Nederland.

Eventueel kun je overwegen contact op te nemen met de adviserend geneeskundige van je zorgverzekeraar.

Ook al kun je langs deze weg vaak toch een second opinion ‘regelen’, houdt er rekening mee dat dit de relatie met de behandelaar onder druk zal zetten. Misschien ben je dan beter uit door te vragen naar een overname van de behandeling door een andere arts. In beginsel moet de arts dat verzoek inwilligen. Zie artikel 39 van de Modelregeling arts-patiënt:

  1. Indien de patiënt de arts verzoekt hem voor een onderzoek en/of behandeling naar een andere arts te verwijzen of de behandeling aan deze over te dragen, zal de arts hieraan gevolg geven, tenzij hij daartegen zwaarwegende en aan de patiënt kenbaar gemaakte bezwaren heeft.
  2. Met inachtneming van het in artikel 12 lid 2 bepaalde heeft de patiënt te allen tijde het recht zelfstandig een andere hulpverlener te raadplegen.

Heb je recht op vergoeding van een second opinion door je zorgverzekering?

In beginsel wordt een second opinion door het basispakket van je ziektekostenverzekering gedekt, maar er gelden wel bepaalde voorwaarden voor vergoeding.

Bronnen en verder lezen

Dossier zorg

Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen over de second opinion in de medische  sfeer. Zie verder het artikelenoverzicht in het dossier Zorg.